ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت

ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت


از دیگر خدمات سامانه ارسال پیامک پاردیک، امکان تفکیک سن و جنس گیرندگان پیامک است. آشکار است که با استفاده از این سرویس می توانید پیامک خود را به قشر خاصی از دیدگاه سنی و جنس گیرنده آن ارسال نمایید.


با این روش ارسال می توان پیام را فقط برای خانم ها یا فقط برای آقایان یا تنها برای رده سنی ویژه ای ارسال کرد. اگر شغل شما از دیدگاه جنسیت دارای بازار محدودی است (مثلا فقط خانم ها) با استفاده از ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت می توانید پیام را برای کسی ارسال کنید که در مرکز هدف شما قرار دارد.


روش ارسال براساس رده سنی و جنسیت

کلیات این روش ارسال هم مانند دیگر بخش های پنل پیامک پاردیک است. سیستم ارسال رده سنی و جنسیت دارای تفکیک پذیری بسیاری است. می توانید تقسیمات کشوری را بر اساس استان و شهر انتخاب کنید. سپس نوع خط دریافت کننده بر اساس دایمی یا اعتباری گزینش می شود. در مرحله پایانی هم زن یا مرد بودن گیرنده انتخاب می شود و تعداد شماره های موجود به نمایش درمی آید. می توانید این شماره ها را نیز از دید تعداد محدود نمایید.